Điện Biên phát huy thế mạnh du lịch

0

Trên cơ sở đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 15/6, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 506/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Điện Biên (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Ban Chỉ đạo gồm 29 thành viên là Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, do đồng chí Giàng Thị Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Phó Trưởng Ban. 

du lich dien bien phat huy suc manh Điện Biên phát huy thế mạnh du lịch

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo các hoạt động phát triển du lịch trên địa bàn toàn tỉnh phù hợp với chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng anh ninh của tỉnh. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên khi ký ban hành văn bản của Ban Chỉ đạo.

Để tích cực chuẩn bị cho phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo, với tư cách là cơ quan Thường trực, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thiện các nội dung: xây dựng Dự thảo Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Thành viên, hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, hoàn thiện Dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 và Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc năm 2012 của tỉnh.

Thanh Bình

Chia sẻ bài viết: