Tuần Giáo xây dựng và phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc

0

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, huyện Tuần Giáo đã tập trung chỉ đạo, quán triệt sâu rộng việc thực hiện nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Qua triển khai thực hiện, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức ngày càng sâu sắc về tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tình đoàn kết các dân tộc tiếp tục được nâng cao; các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn, phát huy.

Theo đó, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực hoạt động cho cán bộ, đảng viên. Trong 15 năm (từ 1998 đến 2012) huyện Tuần Giáo đã tổ chức 502 lớp bồi dưỡng lý luận ngắn hạn cho hơn 9000 lượt học viên. Việc học tập và làm theo Bác được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ, tạo được chuyển biến tích cực trong tư tưởng và hành động của các tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên. Công tác vận động, xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa IX), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được triển khai chặt chẽ, nghiêm túc.

van hoa tuan giao Tuần Giáo xây dựng và phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc

Bên cạnh việc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được cấp ủy huyện chú trọng chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2012 có 56,9% gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 47,3% số bản, khối phố, 73,5% cơ quan, đơn vị được công nhận văn hóa; 205 đội văn nghệ quần chúng, 50 câu lạc bộ thể thao cơ sở. Nhiều xã, cơ quan, đơn vị có câu lạc bộ gia đình trẻ, nhiều khối phố, bản đã xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa trên địa bàn dân cư (như Câu lạc bộ ca hát, nhạc cụ dân tộc của khối 2 thị trấn Tuần Giáo, hát dân ca và chèo của khối 20/7, múa hát dân tộc Thái của bản Chiềng Khoang…). Thư viện huyện thường xuyên bổ sung đầu sách, phục vụ nhân dân với 12.419 cuốn, tại các điểm bưu điện văn hoá xã là trên 5.800 cuốn. Trung bình mỗi năm, huyện tuyên truyền hơn 200 buổi, phục vụ hàng ngàn lượt người nghe, xem.

Cấp ủy huyện đã chỉ đạo tổ chức sưu tầm, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn hai cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Tuần Giáo làm tư liệu để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đấu tranh vẻ vang của cha anh. Xây dựng, tôn tạo các di tích văn hóa như hang Thẩm Khương (Chiềng Sinh), Thẩm Púa (Búng Lao), căn cứ kháng chiến Pú Nhung, địa danh lịch sử nơi thành lập chi bộ Tuần Giáo (01/8/1950) ở xã Tỏa Tình, khu căn cứ cách mạng Pú Nhung, bảo tồn điệu hát tung còn dân tộc Thái đen bản Chiềng Khoang, thị trấn Tuần Giáo, điệu hát ru dân tộc Kháng xã Phình Sáng và các lễ hội dòng họ ở Phình Sáng, Tỏa Tình.

Thường xuyên tổ chức các Hội thi văn hóa, thể thao các dân tộc như hội thi Hạn Khuống (dân tộc Thái), Hội thi văn hóa thể thao dân tộc Mông, các hội thi văn nghệ liên xã vùng cao trong đó có trên 80% các tiết mục được diễn đạt bằng ngôn ngữ dân tộc, hoặc tự biên, tự diễn theo hình thức dân gian truyền thống…

Thông qua những hoạt động cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa VIII) đã củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào công cuộc đổi mới đất nước; nâng cao tinh thần yêu nước, trách nhiệm và ý thức trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; giữ vững và tăng cường khối đoàn kết gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), cấp ủy huyện Tuần Giáo xác định: Tiếp tục tổ chức tốt việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong huyện về chủ nghĩa yêu nước, gắn với thi đua yêu nước và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Phát huy nội lực, kết hợp chặt chẽ với khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn Nhà nước đầu tư cho lĩnh vực văn hóa. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là những “chiến sỹ” trên “mặt trận tư tưởng văn hóa”, tích cực, gương mẫu trong công tác xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thanh Bình

 

Chia sẻ bài viết: